Omställningslyftet

Coachar företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet

Syfte

Omställningslyftet riktar sig till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder.

Mål

Globala målen:  

  • 7 hållbar energi för alla 
  • 9 Hållbar industri , innovationer och infrastruktut 
  • 10 Minska ojämlikhet 
  • 11 Hållbara städer och samhällen 
  • 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om de globala målen.

EUs klimatmål - läs mer.

Sveriges klimatmål - läs mer.

Projektperiod

mars 2022 till oktober 2023

Via Omställningslyftet får små och medelstora företag möjligheten att delta i nätverk för att få råd och stöd tillsammans med andra företag. 

 

Energikontor Syd koordinerar fyra nätverk för företag inom ramen för Omställningslyftet. Varje nätverk består av 6-12 företag från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Nätverksträffarna består dels av individuell coachning, tematiska fördjupningar samt erfarenhetsutbyten.​ Nätverksträffarna varvas med ytterligare tematiska arrangemang med samverkan med de andra aktörerna inom Omställningslyftet.

Nätverken involverar företag från följande branscher: Besöksnäring, Destination, Tillverkningsindustri och Serviceföretag.
 

 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF. 

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsyd.se

Ulf Jobacker,
Projektledare


Tel. 070-306 07 52,
ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Teodor Kandefelt,
Projektledare


Tel. 0703 – 06 49 74,
teodor.kandefelt@energikontorsyd.se

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,
tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Bakgrund

Arbetet med initiering av Omställningslyftet startades av Rise hösten 2020 via Regeringens samverkansprogram för Näringslivets Klimatomställning genom ett tankepapper författat av IF Metall och Naturskyddsföreningen och via diskussioner som pågick mellan RISE, Fossilfritt Sverige, Teknikföretagen, Företagarna, Tillväxtverket och Vinnova. Tankepappret förädlades sedan i arbetsgruppen Kunskap och kompetens, till ett förslag om ett omställningslyft – med fokus på lärande och förmåga för att klara av klimatomställningen – via Sydsvenska Handelskammaren och RISE och prioriterades högt av samverkansprogrammets ledamöter. En förstudie initierades sedan i december 2020 av Vinnova. 
 

Arbetet med Omställningslyftet inkluderar en stor mängd aktörer som via engagemang och klokskap har bidragit till att Omställningslyftet har tagit den form det nu har. De mest framträdande av dessa förutom redan nämnda organisationer har varit: Klimatpolitiska rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, KOMET, Delegationen för cirkulär ekonomi, Viable Cities, Re:source, IUC, IVL, SISP, Energikontoren, IKEA, Northvolt, Skellefteå kommun, Region Stockholm, Västra Götalands Regionen, TEKO. 
 

Omställningslyftet har potential att bli ett gemensamt nationellt forum för frågor gällande dimensioner mot hållbarhet och den gröna omställningen. Kopplat till samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och Livslångt lärandes arbete med att ta fram en gemensam agenda för frågor som kopplar till kompetensförsörjning och livslångt lärande på en nationell nivå kan Omställningslyftet vara en pusselbit i en mer effektiv samverkan kring att möta vår tids viktiga samhällsutmaningar. Det finns bland annat möjligheter här att samverka inom arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna förutse, synliggöra och vägleda inom frågor som kopplar till den gröna omställningen. Omställningslyftet innehåller även element som kan nyttjas i arbetet med att identifiera insatsbehov framöver inom den gröna omställningens behov av kompetensförsörjning. 

 

Energikontor Syd samverkar i denna satsning med fyra andra energikontor: Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Mälardalen och Energikontor Väst, samt med andra nationella aktörer.

Energikontorens del i denna storsatsning fokuserar på samverkan för en hållbar energiomställning inom transporter, fastigheter och i industrin. De medverkande energikontoren är geografiskt utspridda över landet, vilket är en styrka när vi arbetar med coachning, inspirationsträffar, nätverk och åtgärdsprogram för att öka takten i klimatomställningen.

 

Målsättningen är att företag ska dra nytta av vår gemensamma expertis för att hitta sina egna vägar till att bli fossilfria och därmed öka sin konkurrenskraft. 
 

Omställningslyftet är starten för ett långsiktigt arbete där stöden till företagen kommer att utvecklas under projektets gång för att möta företagens behov.