Mobilitetshubb - ett nav för smarta resor

Energikontor Syd utreder möjligheterna att utveckla ett projekt som ska bidra till snabbare omställning “från ägande till användande” inom resor och transporter.

Syfte

Energieffektivare transporter är en viktig pusselbit för att nå målet om ett fossilfritt transportsystem. Genom mobilitetshubbar kan vi skapa nav för rörlighet, hubben utgörs av en fysisk plats för samordning och samutnyttjande av personresor.

Mål

Nationellt mål:

 • 70 % lägre utsläpp från transporter 2030 jämfört med 2010

Agenda 2030

 • Mål 11 – hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

Läs mer om de globala målen.

Projektperiod

april 2023 till juli 2023

Projektets hemsida

https://southbaltic.eu/-/hub-ing-more-than-mobili-1

Tillsammans med utvalda ägare och andra partners runt Östersjön ska vi fördjupa och utveckla kunskaper och samarbeten inom delad mobilitet – så som mobilitetshubbar. Via medverkan på en workshop i Gdansk kommer Energikontor Syd bidra till att utveckla en ansökan för en större satsning inom detta område.

 

Fokus på arete i denna satsning är att utreda möjligheterna att ställa om transportsektorn att gå från “att äga till att använda” transporter och fordon, till så kallad delningsekonomi. Under arbetets gång kommer innehållet och riktningen för framtida erbjudanden och satsningar utvecklas. Några initiala förslag är:

 • Öka kunskap hos lokala och regionala politiker så de blir ambassadörer för delad mobilitet
 • Öka kunskapen om delad och kombinerad mobilitet hos kommunens invånare
 • Stödja utveckling och implementering av mobilitetshubbar
 • Facilitera samarbete så privata och offentliga aktörer utvecklar mobilitetshubbar tillsammans

Möjliga aktiviteter för att nå målet:

 • Utbildningar och studiebesök
 • En strategi för implementering av mobilitetshubbar baserat på piloter runt Östersjön
 • En hållbar digital lösning för stöd vid implementering och användning av mobilitetshubbar

Vi kommer erbjuda våra ägare att bidra med idéer och tankar inför fortsatt utveckling av nya insatser.

Kontaktperson

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,

anna.mansson@energikontorsyd.se

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Bakgrund

Klimatsmart resande är en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart energisystem. 

Våra koldioxidutsläpp från vardagsresor till mataffären, träningen, arbetet eller skolan måste minska. Detta kan uppnås på många olika sätt. Vi kan minimera resandet genom att lösa våra behov på annat sätt - tex resfria möten-  eller byta ut våra fordon till fossilbränslefria alternativ. Klmatsmart resande innefattar dock även att vi minskar antal fordon och ökar nyttjande graden i de fordon som redan finns tex genom att dela på resurser (delad och cirkulär ekonomi). 

 

Att gå från “att äga till att använda

Energikontor Syd ska via olika insatser stötta våra ägare - kommuner och regioner - samt alla viktiga aktörer och medborgare i syd så alla kan bidra i energiomställningen. Genom att öka kunskap om nya lösningar och innovationer som kan bidra till förändrat beteende eller nya beslut ska lokala och regionala energi- och klimatmål uppnås. Vår förhoppning med detta seed-money projekt utveckla en större insats som kan öka kunskapen om MAAS - mobility as a service. 

Övrigt

HUB-ing more than Mobility

increase awareness and competence in terms of mobility hubs towards to improve the quality and environmental sustainability of transport in South Baltic area.

Project HUB(-ing) more than Mobility is implemented and co-financed by the European Regional Development Found (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014 – 2020.

 

THE PARTNERSHIPS:

Lead Partner:  Polish Union of Active Mobility (PUMA) – more on: https://mobilnosc.org/
Partners:  Energikontor Syd AB – Energy Agency Southern Sweden 
Administration of Silute district municipality – more on: https://www.silute.lt/

 

Project duration:                                1st of April – 31th of July 2023
Project total budget:                           € 40 000
ERDF amount requested:                  € 31 500