Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Publicerad: 2014-04-10

Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern 2013–2014. Veckan före Påsk påbörjas utskicket av den regionala strategin till alla som fick den på remiss. 

Strategin och remissredogörelsen går att ladda ner här: 

Regional strategi för biogas

Regional strategi för biogas, Remissredogörelse

Om ni föredrar en högupplöst version av strategin på 11 Mb eller vill ha en papperskopia ber vi er att kontakta hannele.johansson@energikontorsydost.se.

Strategin visar att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i regionen. Tre nya anläggningar har byggts - en i varje län - under den tid som arbetet med strategin har pågått och byggnationen av en fjärde har precis startat. Dessa fyra anläggningar kommer gemensamt att öka produktionen av uppgraderad biogas till fordon från 10 GWh till ca 74 GWh i våra tre län. Den framtida utmaningen ligger framför allt i distributionen och konsumtionen av fordonsgas. Vår förhoppning är nu att de olika aktörerna ska anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.