Manual för hållbar byggnation

Publicerad: 2021-02-08

I dagarna publicerades Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, som vi tagit fram tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag, i syfte att bidra till mer hållbart byggande i länet. 

 

""Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare.

I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram specifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive byggprojekt. Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet.

 

”Genom att utveckla en manual för hållbart byggande har vi gett byggprojektledare ett konkret verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågor i byggprojekt. Det känns bra att vi tillsammans med kommuner och Region Blekinge har tagit ett helhetsgrepp på dessa frågor. Det ska bli spännande att följa de första projekten där manualen används.” säger Katrine Svensson, projektledare på Energikontor Sydost. 
 

”Det har varit ett roligt arbete med att ta fram manualen och engagemanget hos alla deltagare har varit imponerande. Det känns verkligen bra om hållbart byggande, sett ur hela byggnaders livslängd, kan få spridning.”, säger Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare på Ronneby kommun.


Olofströms kommun har varit först ut med att anta manualen på politisk nivå. 

"Det känns väldigt positivt. Vi har redan börjat arbeta efter den i samband med förprojektering av ett nytt särskilt boende i kommunen.” säger Anna Blissing, fastighetssamordnare på Olofströms kommun.

 

I manualen konkretiseras tankar kring hållbar byggnation med utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande. Utvalda fokusområden är:

  • Platsens förutsättningar
  • Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå
  • Hälsosamma och hållbara materialval
  • God inomhusmiljö
  • Rätt resursanvändning
  • Trygga och säkra platser och lokaler
  • Berikande utemiljöer
  • Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

 

För varje fokusområde finns det olika mål. För varje mål finns en struktur där vi har bedömt i vilka faser av ett byggprojekt (förstudie, detaljplan, projektering, byggnation, förvaltning och demontering) som det är relevant att jobba med målen.

 

Manualen är framtagen tillsammans med Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag inom samarbetet Energisamverkan Blekinge, finansierat av Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

För mer information, kontakta

 

Martina Adenholm,

Hållbarhetsutvecklare

martina.adenholm@ronneby.se

0457-61 88 1