Godstransporter skulle kunna halveras i Blekinge

Publicerad: 2022-03-23

Utsläppen från transportsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala förbrukning av fossila bränslen, där utsläppen från godstransporter utgör en del och relativt sett har minskat i betydligt lägre takt än personbilstransporter. Samtidigt indikerar Trafikverkets senaste prognos för godstransporter på väg en mer än 50-procentig ökning av transportarbetet 2015 till 2030, från 40 till 63 miljarder tonkilometer, jämfört med 2006 års transportarbete.

 

Tre angreppssätt för att minska den negativa påverkan av utsläpp från godstransporter kan vara att byta ut fossila drivmedel, överflyttning av godstransporter till mer klimatsmarta trafikslag som exempelvis tåg, eller effektivisering av dagens lastbilar. Ett fjärde kan vara att, utifrån dagens transportsystem, hitta lösningar för att minska trafikarbete (antalet körda kilometer) och på så vis minska den negativa trenden.

 

I en studie har Energikontor Sydost tittat på det sistnämnda och skapat en teoretisk modell för hur parti- och styckegods kan effektiviseras i Blekinge genom att konsolidera gods i utkanten av kommunernas huvudorter. Resultatet visar att trafikarbetet skulle kunna halveras genom att transportörernas varor samlastas i stället för att var och en utför transporten till slutkund.

 

Studien är en del av Blekinge tekniska högskolas Roadmapper-projekt som syftar till att utveckla ett verktyg som vägleder mot en regional transportomställning och nå upp till beslutade miljömål.              

 

Nästa steg för Energikontoret är utifrån rapporten skapa en backcasting-studie för hur aktörer i transportsystemet kan involveras i ett omställningsarbete för mer hållbara godstransporter, samt vilka konsekvenser (utmaningar) ett sådant omställningsarbete skulle innebära för respektive aktör.

 

Ta del av rapporten Hållbarhetspotential församordnade godstransporter i region Blekinge.

 

För frågor om studien, kontakta

   Fredrik Mårdh

   Gruppchef/Projektledare

   Tel.0709-21 60 50
   fredrik.mardh@energikontorsydost.se